۹۵ درصد تعهدات ریالی تامین اجتماعی گیلان در بخش بیمه ای را پرداخت انواع مستمری ها تشکیل میدهد

گیلان صدر: علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه بالا بودن نرخ سالمندی در استان ، مهاجرت بازنشستگانی که دوره بیمه پردازی خود را دراستانهای دیگر انجام داده اند و قوانین مربوط به حمایت خانواده در گروه بازماندگان از عوامل رشد فزاینده تعداد مستمری بگیران در سالهای اخیر میباشد افزود : در سالجاری بطور متوسط ماهانه ۱۰۰۰ نفر به جرگه مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان پیوسته اند .

وی با اشاره به اینکه طی دوره زمانی فروردین لغایت مهرماه امسال ۴۵۵۹ میلیارد تومان تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش در استان پرداخت شده است اذعان داشت مجموع وصولی حق بیمه تامین اجتماعی گیلان در این مدت کمتر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است و این درحالی است که رقم تعهداتی اعلام شده بدون لحاظ تعهدات حوزه درمان میباشد .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در ادامه اظهار داشت : در این مدت ۴۳۳۸ میلیارد تومان انواع تعهدات بلندمدت در قالب مستمری های بازنشستگی ، ازکارافتادگی و بازماندگان پرداخت شده است که معادل ۹۵ درصد مجموع تعهدات بخش بیمه ای میباشد و بقیه مربوط به مقرری بیمه بیکاری با ۱۷۷/۵ میلیارد تومان و تعهدات کوتاه مدت شامل غرامتها و کمک هزینه ها با مبلغ ۴۳ میلیارد تومان است .

شایان ذکر است بر اساس آمار لغایت شهریورماه سالجاری ، تعداد ۱۰۰۰۴۵ بازنشسته ، ۶۹۵۱ ازکارافتاده و ۷۱۰۰۰ بازمانده ( در قالب ۳۹۹۲۷ پرونده ) تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان میباشند